T: +31 (0)85 0609089 / + 32 (0)71 181786

E: info@adventureexperience.nl

Algemene voorwaarden2021-06-19T11:56:41+00:00

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

1. Opdrachtnemer: Mirap BV, gevestigd te Heesch  en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 768346626, die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) of erfgenamen.

3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de ontwikkeling, verkoop en organisatie verzorgen van evenementen (offroad events, trainingen, demonstraties, groepsuitjes) en incentives.

4. Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarin minimaal een omschrijving van de uit te voeren Werkzaamheden en een prijs zijn vastgesteld.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

2.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. De onderliggende opdracht/Overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

8. Wanneer afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen hun werking zouden verliezen, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De betreffende bepaling zal komen te vervallen en worden vervangen door een door Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling.

ARTIKEL 3: RECHTS- EN FORUMKEUZE

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien sprake is van een Overeenkomst met een Opdrachtgever die is gevestigd in het buitenland.

2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 4: OFFERTES EN AANBIEDINGEN – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. Alle gegevens en afbeeldingen die zijn opgenomen in prijslijsten, brochures en/of reclamemateriaal, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding zijn.

3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Elke Overeenkomt komt in beginsel tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet met een opdrachtbevestiging is gewerkt komt een Overeenkomst tot stand en vangt het aan op het moment van schriftelijke overeenstemming tussen de partijen.

5. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

6. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

8. Opdrachtnemer is bevoegd bij het sluiten van de Overeenkomst een waarborgsom te bedingen.

ARTIKEL 5: PRIJZEN

1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en ander heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

2. Indien de werkzaamheden het verzorgen van een evenement betreffen omvat de prijs, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend het ter beschikking stellen van het materiaal voor en de begeleiding van het evenement op de daarvoor bepaalde dag(en). De kosten ter zake van gebruik van de accommodatie en de daar aanwezige voorzieningen, geluidsinstallatie en communicatiemiddelen, medische verzorging, door derden verzorgd entertainment en/of (deel)evenementen en dergelijke, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

3. Indien de werkzaamheden verhuur betreffen omvat de prijs enkel de in de offerte genoemde componenten.

4. De kosten van aanvulling en/of wijziging van de opdracht of Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostenbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om alle na dato van de aanbieding of opdrachtbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostenbepalende factoren, zoals belastingen, heffingen en invoerrechten, inkoopprijs, loonkosten en kosten van transport, verzekeringspremies, valutawisselkoersen e.d. aan Opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 6: BETALING

1. Binnen 8 dagen na het sluiten van de Overeenkomst dient Opdrachtgever een eerste aanbetaling te voldoen ter grootte van 30% van het totale factuurbedrag.

2. Een eventueel overeengekomen waarborgsom dient uiterlijk op de dag van de overeengekomen Werkzaamheden te zijn voldaan.

3. Tenzij anders is overeengekomen, en met uitzondering van de aanbetaling opgenomen in lid 1, dienen alle facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

4. Opdrachtnemer is bevoegd bij het aangaan van de Overeenkomst, alsmede voor of tijdens de uitvoering daarvan, een aanbetaling danwel een betaling vooraf te verlangen.

5. Opdrachtnemer is bevoegd voor, na of tijdens het sluiten van de Overeenkomst, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de Opdrachtgever te vorderen. Bij gebreke aan de verlangde zekerheid is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd de overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6. Indien Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.

7. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.

Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten hierbij bepaald op:

–           15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500 van de vordering;

–           10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500 van de vordering;

–           5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000 van de vordering;

–           1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;

–           0,5% over het meerdere van de hoofdsom,

met een maximum van € 6.775 en met een minimum van € 40. Ingeval de buitengerechtelijke incasso door een gemachtigde casu quo raadsman/raadsvrouw geschiedt, worden deze bedragen vermeerderd met de door Opdrachtnemer aan zijn gemachtigde casu quo raadsman/raadsvrouw over de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigde omzetbelasting.

ARTIKEL 7: ANNULERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te annuleren middels een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Opdrachtnemer.

2. In geval van annulering door Opdrachtgever, is Opdrachtgever direct, en onmiddellijk opeisbaar, een bedrag aan Opdrachtnemer verschuldigd, gelijk aan:

50% van de overeengekomen prijs indien de annulering geschiedt uiterlijk drie kalendermaanden voor de (eerste) dag van de overeengekomen Werkzaamheden.

75% van de overeengekomen prijs indien de annulering geschiedt uiterlijk één kalendermaand voor de (eerste) dag van de overeengekomen Werkzaamheden.

100% van de overeengekomen prijs indien de annulering geschiedt binnen één kalendermaand voor de (eerste) dag van de overeengekomen Werkzaamheden.

30% van de overeengekomen prijs in alle overige gevallen.

3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever niet bevoegd de datum van een eenmaal geboekt evenement te wijzigen. Wijziging van deze datum door Opdrachtgever zal in dat geval worden gezien als een annulering van de overeenkomst. Hierop zijn de bepalingen uit dit artikel van toepassing.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

1. De Opdrachtgever mag het door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde materiaal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan anderen in gebruik geven, behoudens voor zover dit betreft het normale gebruik door deelnemers aan het overeengekomen evenement. De Opdrachtgever mag het materiaal uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken en aan of in het materiaal geen veranderingen aanbrengen. De Opdrachtgever neemt alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het ter beschikking gestelde materiaal.

2. Schade aan en/of verlies van het materiaal door onoordeelkundig danwel onvoorzichtig danwel anders dan overeengekomen gebruik door de Opdrachtgever of deelnemers, komt voor rekening van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer evenwel de begeleiding van het evenement niet verzorgt, dan komt schade aan en/of verlies van het materiaal in alle gevallen voor rekening en risico van de Opdrachtgever vanaf het moment van afgifte, zijnde uiterlijk het moment van aankomst van het materiaal op locatie, tot het moment van teruggave, inclusief eventuele afbouw. De schade en/of het verlies dient te worden vergoed op basis van de nieuwprijs van de betreffende goederen.

3. De Opdrachtgever zal het materiaal onverwijld nauwgezet op eventuele onvolkomenheden controleren en eventueel vastgestelde onvolkomenheden onverwijld aan melden aan Opdrachtnemer. Onvolkomenheden die bij een nauwgezette controle niet ontdekt hadden kunnen worden, maar nadien worden ontdekt, dienen onverwijld aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De voornoemde meldingen dienen schriftelijk te geschieden. Tijdig gemelde onvolkomenheden zal Opdrachtnemer ongedaan maken door aanvulling respectievelijk – naar keuze van Opdrachtnemer- reparatie of vervanging voor zover de resterende tijd tot de aanvang van het (relevante onderdeel van het) evenement daartoe redelijkerwijze voldoende is. De Opdrachtgever zal dit tijdstip aanpassen, c.q. in aanpassing toestemmen voor zover dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden. Alleen onvolkomenheden die overeenkomstig het voormelde tijdig zijn gemeld, geven een grond tot ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, maar slechts indien Opdrachtnemer na een aanmaning daartoe er niet in geslaagd is de onvolkomenheden binnen een redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden.

5. De Opdrachtgever stelt het materiaal na afsluiting van het evenement – of indien een ander moment is overeengekomen, op dat moment – direct geheel ter beschikking van Opdrachtnemer in de staat waarin dit, behoudens normale slijtage, door Opdrachtnemer is afgegeven c.q. ter beschikking is gesteld. Voor iedere dag, dat de Opdrachtgever nalaat het materiaal overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande volzin aan ons ter beschikking te stellen, verbeurt hij een boete van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd ons recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding tenminste gelijk staat aan het bedrag dat Opdrachtgever onder de Overeenkomst over de betreffende periode aan ons verschuldigd zou zijn geweest. In verband geldt een gedeelte van een dag als een volledige dag.

5. Indien betaling van een waarborgsom is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om al hetgeen zij uit of in verband met het materiaal van de Opdrachtgever opeisbaar hebben te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Indien verrekening plaatsvindt voordat het materiaal volledig weer ter beschikking van Opdrachtnemer is gesteld, kan Opdrachtnemer verlangen dat de waarborgsom weer wordt aangevuld. Opdrachtnemer is geen rente over de waarborgsom verschuldigd en is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant daarvan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat zij niets meer van de Opdrachtgever te vorderen hebben of zullen krijgen.

6. Indien voor één van de overeengekomen activiteiten is vereist dat de deelnemers beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs, staat Opdrachtgever in voor de aanwezigheid hiervan.

7. Gedurende de evenementen is het deelnemers niet toegestaan om alcohol te nuttigen.

8. Indien de Overeenkomst (mede) omvat de verhuur van een accommodatie is Opdrachtgever gehouden de accommodatie in dezelfde staat aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen als waarin de accommodatie door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

9. Indien de Overeenkomst (mede) omvat de verhuur van een accommodatie is Opdrachtgever gehouden de accommodatie veegschoon aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 9: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

1. Opdrachtnemer is verplicht zich in te spannen om het overeengekomen evenement op de overeengekomen wijze te verzorgen.

2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor door derden te verzorgen onderdelen van het evenement, de accommodatie en daarbij behorende voorzieningen en de medische verzorging.

3. Voor zover het karakter van het evenement daardoor niet wordt aangetast, is Opdrachtnemer gerechtigd om onderdelen van het programma niet, anders of in een andere volgorde te verzorgen. Indien is overeengekomen dat Opdrachtnemer niet de begeleiding van het evenement verzorgt, is Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen, slechts verplicht het materiaal tijdig op de (eerste) dag van het evenement ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtnemer met name niet verplicht de op- en afbouw van het materiaal te verzorgen.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, iedere tekortkoming welke niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

3. Naast hetgeen in lid 2 is opgenomen wordt aan de zijde van Opdrachtnemer in ieder geval ook onder overmacht verstaan de situatie dat ze na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd zijn aan hun verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de

4. voorbereiding van de uitvoering ervan te voldoen ten gevolge van slecht weer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, ziekte van personeel, alles zowel in de onderneming van Opdrachtnemer als bij derden, van wie Opdrachtnemer de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken of die (deel)evenementen verzorgen, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle omstandigheden en/of oorzaken waarop Opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.

5. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Opdrachtnemer in geval van overmacht recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6. Voorzover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens opzet en/of grove schuld is Opdrachtnemer nooit aansprakelijk voor enige schade in welke vorm ook, geleden bij Opdrachtgever, deelnemers en/of derden als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

3. Het niet of niet tijdig verschijnen van deelnemers of een anderzijds verminderde deelname komt geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

4. Indien blijkt dat Opdrachtnemer aansprakelijk is jegens Opdrachtgever is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemerbeperkt tot het bedrag van maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de waarde als genoemd in het voorgaande lid.

6. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade welke is ontstaan door of in verband met door derden te verzorgen onderdelen van het overeengekomen evenement.

7. Indien Opdrachtnemer een beroep kan doen op hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, dan kunnen eventueel aangesproken werknemers en/of ondergeschikten, waaronder begeleiders van een evenement, daar eveneens een beroep op doen, als ware zij partij bij de Overeenkomst.

8. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.

ARTIKEL 12: VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

ARTIKEL 13: OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

3. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

ARTIKEL 14: OPZEGGING

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 15: VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70038279
  2. Op verzoek van Opdrachtgever wordt een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden op www.adventureexperienec.events te raadplegen.
  3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
  4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

MiRap BV  h.o.d.n. Adventure Experience Events

Ruitersweg-west 31, 5384 VA, Heesch

Algemeen directeur: R.G.M. van Seumeren
Kamer van Koophandel: 76834662

 

Ga naar de bovenkant